Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

Godziny pracy

Dojazd na terenie całej Aglomeracji Śląskiej

kamil-brys@o2.pl

Kontakt

Polityka prywatności

FizjoSilesia

+48 511233610

Katowice, Zabrze, Sosnowiec, Bytom, Chorzów i okolice

Fizjosilesia Kamil Bryś, z siedzibą w Żywcu ul. Podlesie 44 wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Fizjosilesia Kamil Bryś, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.


KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Fizjosilesia Kamil Bryś, z siedzibą w Żywcu ul. Podlesie 44 (dalej jako Fizjosilesia  – administrator dany,ch osobowych, Administrator).


JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIZJOSILESIA?


Mogą Państwo skontaktować się z Fizjosilesia:

1. za pomocą e-maila: kontakt@fizjosilesia.pl

2. za pomocą telefonu: +48 511 233 610,

3. drogą pocztową: 34-300 Żywiec, ul Podlesie 44,

4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.fizjosilesia.pl


W Fizjosilesia jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

1. za pomocą e-maila: kontakt@fizjosilesia.pl

2. za pomocą telefonu: +48 511 233 610,

3. drogą pocztową: 34-300 Żywiec, ul Podlesie 44,

4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.fizjosilesia.pl


KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA FIZJOSILESIA?


Fizjosilesia zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:


1. świadczeniem usług medycznych;

2, świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez Fizjosilesia systemu on-line;

3. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez Fizjosilesiasklepu internetowego, sprzedażą produktów i usług w oddziałach Fizjosilesia w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;

4. podejmowanymi działaniami marketingowymi;

5. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;

6. nawiązanymi relacjami handlowymi.


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA FIZJOSILESIA?


Fizjosilesia zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Fizjosilesia może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:


1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Fizjosilesia usług medycznych.


W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ FIZJOSILESIA PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?


  1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez Fizjosilesia:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody  1. Jeśli korzystają Państwo z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez Fizjosilesia(np. usługi kosmetyczne, usługi trenera personalnego):


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody


  1. Jeśli są Państwo klientami Fizjosilesia w tym klientami prowadzonego przez Fizjosilesia sklepu internetowego:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc  1. Jeśli są Państwo kontrahentami Fizjosilesia:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja zawartej z Fizjosilesia umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc


  1. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta Fizjosilesia w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez Fizjosilesia z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta Fizjosilesia

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Dostęp do Elektronicznego portalu klienta Fizjosilesia, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel klienta Fizjosilesia


  1. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami Fizjosilesia:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Fizjosilesia co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc


  1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa  1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez Fizjosilesia działania marketingowe/wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Grupy Fizjosilesia (spis podmiotów wchodzących w skład grupy znajduje się tutaj), w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług
art